Hội thảo khoa học

TP Hồ Chí Minh: Nâng chất nguồn nhân lực du lịch trong bối cảnh mới

Để đẩy mạnh phục hồi du lịch sau nhiều thiệt hại nặng nề do đại dịch, một trong những yếu tố then chốt được Thành phố Hồ Chí Minh xác đinh là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch, dịch vụ.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN