Quyền và nghĩa vụ của Hội viên

I. Quyền của hội viên

1. Được tham gia Đại hội, hội nghị toàn thể và hội nghị bất thường của Liên chi  hội.

2. Được thảo luận, biểu quyết, chất vấn mọi công việc của Liên chi hội, được kiến nghị, đề đạt ý kiến của mình với các cơ quan Nhà nước thông qua Liên chi hội.

3. Được ứng cử, đề cử và bầu cử Ban Chấp hành và các chức vụ khác của

Liên chi hội.

4. Được Liên chi hội phổ biến kinh nghiệm, bồi dưỡng nghề nghiệp, nâng cao trình độ bằng các hình thức: Cung cấp thông tin, tài liệu, dự hội thảo, các lớp đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng, trình diễn kỹ thuật, tham quan khảo sát ở trong và ngoài nướ

5. Được Liên chi hội giúp đỡ, giới thiệu với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để ký kết và thực hiện các hợp đồng đào tạo du lịch, hợp đồng dịch vụ nghiên cứu, chuyên gia kỹ thuật và tư vấn về du lịch.

6. Được Liên chi hội giúp đỡ, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, đào tạo du lịch trong phạm vi, quyền hạn và khả năng của Liên chi hội.

7. Được tham gia vào các chuyến đi nước ngoài do Liên chi hội tổ chức để thăm quan, khảo sát, học tập kinh nghiệm. Được tham gia làm việc với các đoàn nước ngoài vào Việt Nam làm việc với Liên chi hội

8. Được bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp trong hoạt động nghiên cứu, đào tạo và dạy nghề du lịch.

9. Được hưởng sự trợ giúp của các tổ chức, cá nhân đối với Liên chi hội.

10. Được quyền ra khỏi Liên chi hội.

11. Hội viên liên kết và Hội viên danh dự được hưởng các quyền như hội viên chính thức, trừ các quyền ứng cử, bầu cử và biểu quyết.

II. Nghĩa vụ của hội viên

1. Chấp hành đúng đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Điều lệ Liên chi hội Du lịch Việt Nam và của Điều lệ này; thực hiện nghị quyết của Liên chi hội, tuyên truyền phát triển hội viên mới. Bảo vệ uy tín của Liên chi hội, không được nhân danh Liên chi hội trong các quan hệ đối ngoại khi chưa được tổ chức có thẩm quyền của Liên chi hội giao.

2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Liên chi hội, đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác của Liên chi hội để xây dựng Liên chi hội ngày càng vững mạnh.

3. Cung cấp thông tin, số liệu cần thiết phục vụ cho hoạt động của Liên chi hội. Báo cáo thường kỳ một năm 2 lần về nhiệm vụ được Liên chi hội giao và gửi báo cáo về Văn phòng Liên chi hội 1 tháng trước khi diễn ra Đại hội toàn thể và Hội nghị toàn thể hàng năm.

4. Hội viên liên kết không phải đóng hội phí, chỉ đóng lệ phí gia nhập Liên chi hội và đóng góp các khoản khác theo sự tự nguyện.

5. Hội viên danh dự không phải đóng lệ phí gia nhập Liên chi hội và Hội phí.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN