Đại hội Liên chi hội Đào tạo Du lịch Việt Nam - Lần thứ 2, Nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ngày 29/03, Đại hội Liên chi hội Đào tạo Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2 (2022 - 2027) đã diễn ra tại TP.HCM với mục tiêu tiếp tục duy trì và hoạt động với các phương hướng, nhiệm vụ công tác theo tiêu chí đã đề ra.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN