Thủ tục gia nhập

Tổ chức và cá nhân nêu tại khoản 1, khoản 2, Điều 7 của Điều lệ này(Xem chi tiết điều lệ) tự nguyện có đơn đăng ký tham gia Liên chi hội, được Ban Chấp hành Hiệp hội (gọi tắt là Ban Chấp hành) công nhận.
Hồ sơ đối với pháp nhân gồm có:
a) Đơn đăng ký gia nhập Liên chi hội (theo mẫu);
b) Bản sao Quyết định thành lập
Hồ sơ đối với thể nhân gồm có:
a) Đơn đăng ký gia nhập Liên chi hội (theo mẫu);
b) Một số thông tin về nhân thân (theo mẫu).

Ban Chấp hành ra  quyết định  công nhận hội viên  trong vòng 15 ngày kể từ

ngày nhận đủ hồ sơ nêu tại khoản 2, khoản 3 Điều 8, Điều lệ này.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN