Nghiên cứu

Thực trạng và các giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch việt nam

Trong những năm gần đây, bức tranh kinh tế Việt Nam nhìn chung vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thì du lịch luôn thể hiện là một điểm sáng đáng trân trọng, ngày càng khẳng định vai trò là ngành kinh tế dịch vụ, ngành kinh tế tổng hợp có tính liên ngành, liên vùng và xã hội cao.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN