QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN


I. Quyền của hội viên

1. Được tham gia Đại hội, hội nghị toàn thể và hội nghị bất thường của Hiệp hội.

2. Được thảo luận, biểu quyết, chất vấn mọi công việc của Hiệp hội, được kiến nghị, đề đạt ý kiến của mình với các cơ quan Nhà nước thông qua Hiệp hội.

3. Được ứng cử, đề cử và bầu cử Ban Chấp hành và các chức vụ khác của

Hiệp hội.

4. Được Hiệp hội phổ biến kinh nghiệm, bồi dưỡng nghề nghiệp, nâng cao trình độ bằng các hình thức: Cung cấp thông tin, tài liệu, dự hội thảo, các lớp đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng, trình diễn kỹ thuật, tham quan khảo sát ở trong và ngoài nướ

5. Được Hiệp hội giúp đỡ, giới thiệu với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để ký kết và thực hiện các hợp đồng đào tạo du lịch, hợp đồng dịch vụ nghiên cứu, chuyên gia kỹ thuật và tư vấn về du lịch.

6. Được Hiệp hội giúp đỡ, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, đào tạo du lịch trong phạm vi, quyền hạn và khả năng của Hiệp hội.

7. Được tham gia vào các chuyến đi nước ngoài do Hiệp hội tổ chức để thăm quan, khảo sát, học tập kinh nghiệm. Được tham gia làm việc với các đoàn nước ngoài vào Việt Nam làm việc với Hiệp hội

8. Được bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp trong hoạt động nghiên cứu, đào tạo và dạy nghề du lịch.

9. Được hưởng sự trợ giúp của các tổ chức, cá nhân đối với Hiệp hội.

10. Được quyền ra khỏi Hiệp hội.

11. Hội viên liên kết và Hội viên danh dự được hưởng các quyền như hội viên chính thức, trừ các quyền ứng cử, bầu cử và biểu quyết.

II. Nghĩa vụ của hội viên
1. Chấp hành đúng đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Điều lệ Hiệp hội Du lịch Việt Nam và của Điều lệ này; thực hiện nghị quyết của Hiệp hội, tuyên truyền phát triển hội viên mới. Bảo vệ uy tín của Hiệp hội, không được nhân danh Hiệp hội trong các quan hệ đối ngoại khi chưa được tổ chức có thẩm quyền của Hiệp hội giao.

2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hiệp hội, đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác của Hiệp hội để xây dựng Hiệp hội ngày càng vững mạnh.

3. Cung cấp thông tin, số liệu cần thiết phục vụ cho hoạt động của Hiệp hội. Báo cáo thường kỳ một năm 2 lần về nhiệm vụ được Hiệp hội giao và gửi báo cáo về Văn phòng Hiệp hội 1 tháng trước khi diễn ra Đại hội toàn thể và Hội nghị toàn thể hàng năm.

4. Hội viên liên kết không phải đóng hội phí, chỉ đóng lệ phí gia nhập Hiệp hội và đóng góp các khoản khác theo sự tự nguyện.

5. Hội viên danh dự không phải đóng lệ phí gia nhập Hiệp hội và Hội phí.