VITEA


 Tên của Hiệp hội

Tên tiếng Việt: Hiệp hội Đào tạo Du lịch Việt Nam

Tên giao dịch tiếng Anh: Vietnam Tourism Education Association

Tên viết tắt: VITEA

 

* Tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội Đào tạo Du lịch Việt Nam

 

– Hiệp hội Đào tạo Du lịch Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là hiệp hội chuyên ngành, bao gồm các cơ sở giáo dục đại học cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ quan nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức và công dân Việt Nam hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo du lịch và kinh doanh du lịch.

– Mục đích của Hiệp hội là liên kết, hợp tác, hỗ trợ cho các hội viên phát triển nghiên cứu, đào tạo du lịch; nâng cao trình độ quản trị cơ sở đào tạo, khoa học công nghệ và khả năng cạnh tranh trong và ngoài nước của hội viên; gắn nhà trường với doanh nghiệp; thu hút sự tham gia chủ động của doanh nghiệp vào công tác đào tạo, xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề, kiểm tra, đánh giá và công nhận kỹ năng nghề; sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực du lịch được đào tạo; góp phần nâng cao năng lực phát triển nguồn nhân lực du lịch; đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên.

*Phạm vi hoạt động của Hiệp hội

– Hiệp hội hoạt động trong phạm vi cả nước và ở nước ngoài theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, của Điều lệ Hiệp hội Du lịch Việt Nam và của Điều lệ này.

* Địa vị pháp lý

– Hiệp hội Đào tạo Du lịch Việt Nam do Hiệp hội Du lịch Việt Nam thành lập, là chi hội trực thuộc Hiệp hội Du lịch Việt Nam; hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

– Trụ sở chính của Hiệp hội Đào tạo Du lịch Việt Nam đặt tại Hà Nội. Hiệp hội có Văn phòng đại diện ở trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

– Hiệp hội Đào tạo Du lịch Việt Nam được tham gia các tổ chức quốc tế cùng nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HIỆP HỘI

* Nhiệm vụ

– Tuyên truyền giáo dục để hội viên nhận thức và thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong nghiên cứu, đào tạo và dạy nghềdu lịch; động viên hội viên tích cực xây dựng, phát triển năng lực đào tạo du lịch: Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đào tạo du lịch; xây dựng chương trình, giáo trình du lịch; đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật đào tạo du lịch, góp phần phát triển nguồn nhân lực du lịch và thúc đẩy sự phát triển bền vững của Du lịch Việt Nam.

– Đại diện cho hội viên kiến nghị với Nhà nước những chủ trương, chính sách, biện pháp khuyến khích, tạo điều kiện phát triển nghiên cứu, đào tạo du lịch, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, giải quyết các trường hợp, vụ việc gây thiệt hại đến quyền lợi của Ngành và của hội viên theo thẩm quyền của Hiệp hội, thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

– Động viên sự nhiệt tình và khả năng sáng tạo của hội viên; đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong hoạt động nghiên cứu, đào tạo du lịch trên cơ sở trao đổi, phổ biến kinh nghiệm và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, cùng thảo luận, kiến nghị, đề xuất các sáng kiến trong hoạt động quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, liên kết, hỗ trợ, chia sẻ nguồn lực giữa các hội viên để thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi hội viên nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội.

– Hỗ trợ tư vấn cho các tổ chức và hội viên của Hiệp hội trong quá trình đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật nghiên cứu, đào tạo du lịch; chương trình, giáo trình đào tạo; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đào tạo, sắp xếp lại tổ chức, cung cấp thông tin liên quan đến nghiên cứu, đào tạo du lịch, nhu cầu nhân lực và tuyển dụng lao động du lịch, để hội viên tổ chức nghiên cứu, đào tạo đạt hiệu quả và phát triển bền vững.

– Chủ động đẩy mạnh hợp tác, liên kết, trao đổi thông tin về các mặt hoạt động của các hội viên, các chính sách phát triển nghiên cứu, đào tạo du lịch nhằm giúp hội viên thực hiện tốt mục tiêu, kế hoạch đề ra. Phối hợp và hỗ trợ thông tin tuyển sinh và tuyển dụng việc làm cho hội viên, nhà tuyển dụng và học viên.

– Hỗ trợ hội viên mở rộng hợp tác quốc tế phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; thiết lập các mối quan hệ với các doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo, du lịch theo nhu cầu xã hội. Là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục du lịch.

– Gắn kết cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, lý thuyết với thực tiễn, đào tạo với sử dụng, tạo điều kiện và khuyến khích các doanh nghiệp tham gia quá trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch.

– Tham gia quá trình xã hội hóa đào tạo, đào tạo theo nhu cầu xã hội, góp sức xây dựng ngành Du lịch thành ngành dịch vụ trọng “học”, trọng “tài”.

– Phối hợp với các tổ chức liên quan trong Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhằm thực hiện tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội và Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

 

* Quyền của Hiệp hội

 

– Tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, khuyến khích hợp tác liên kết giữa các hội viên để nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu, đào tạo du lịch và chuyển giao công nghệ, kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

– Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, đào tạo du lịch, đào tạo cho các giảng viên, dịch vụ, tư vấn và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Điều lệ này. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học để hỗ trợ cho các địa phương, các doanh nghiệp

– Tổ chức các ngày hội việc làm, cuộc thi nghề, các hội chợ đào tạo và sử dụng lao động

– Chủ động nghiên cứu và tư vấn cho các Bộ, Ban ngành có liên quan về những kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn và hàng năm trong hoạt động quản lý đào tạo, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế về đào tạo du lịch; các chủ trương, chính sách và quy định liên quan đến lĩnh vực đào tạo du lịch từ sơ cấp đến đại học và sau đại học; tư vấn, đề xuất danh mục các ngành, nghề đào tạo; xây dựng chương trình khung, giáo trình chung, chuẩn đào tạo, đánh giá chương trình đào tạo, tổ chức liên kết biên soạn giáo trình (bao gồm cả giáo trình điện tử) dùng chung cho các mô đun và môn học, đề xuất danh mục giáo trình dùng chung.

– Phát triển hội viên, xây dựng cơ sở vật chất và phát triển các mối quan hệ của Hiệp hội với các tổ chức, cá nhân trong nước và ở nước ngoài theo quy định của pháp luật, nhằm nâng cao hiệu quả và vị thế của Hiệp hội.

– Xây dựng website của Hiệp hội. Xuất bản tập san, các ấn phẩm, các tài liệu tuyên truyền, quảng bá về đào tạo du lịch Việt Nam và các nguồn học liệu liên quan đến đào tạo du lịch. Phối hợp và hỗ trợ về thông tin hướng nghiệp du lịch, tuyển sinh, nhu cầu nhân lực du lịch và tuyển dụng việc làm cho các hội viên của Hiệp hội.

– Được gây quỹ Hiệp hội, có tài sản và tài chính riêng, được lập quỹ xã hội, quỹ Hiệp hội và hoạt động có thu trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu hợp pháp từ hoạt động đào tạo và từ các dịch vụ liên quan; được tham gia góp vốn trong các tổ chức kinh tế hoạt động theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.

– Thành lập các đơn vị trực thuộc trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo du lịch.

– Thực hiện các quyền khác của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.