Chương trình huấn luyện nổi bật

Đây là hoạt động thường xuyên và trọng điểm hướng đến phục vụ lợi ích cho các thành viên của Hiệp hội, từng bước nâng cao chất lượng giảng viên đào tạo du lịch và nguồn nhân lực du lịch Việt Nam. Mỗi chương trình có kế hoạch cụ thể được BCH thông qua và Chủ tịch kí phê duyệt trước ngày dự tính tổ chức ít nhất 30 ngày. Nguồn kinh phí tổ chức do học viên đóng góp và từ nguồn thu xã hội hóa