Viện Đại học Mở Hà Nội(HOU) và kế hoạch hợp tác đào tạo ngành du lịch Việt Nam