Trường Netspace Thầy Nguyễn Quốc Y được bổ nhiệm làm Trưởng Ban đào tạo nghề Bếp