Nhằm mục đích tổ chức thực hiện hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ của Hiệp hội Đào tạo Du lịch Việt Nam đã được thông qua trong nghị quyết Đại hội Hiệp hội Đào tạo Du lịch Việt Nam lần thứ nhất nhiệm kỳ 2016 – 2020 và tập trung hoàn thành các mục tiêu cụ thể của năm 2017. Hiệp hội Đào tạo Du lịch Việt nam đã xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2017


Bản chi tiết kế hoạch hoạt động của VITEA năm 2017