Công dân, các nhà quản lý, các nhà giáo, các nhà khoa học có công lao đối với sự nghiệp phát triển ngành Du lịch nói chung và Hiệp hội Đào tạo Du lịch Việt Nam nói riêng được Ban Chấp hành Hiệp hội mời làm Hội viên danh dự.